جسد

یوگا - حرکت جسد

توضیح حرکت:

بدن بر روی زمین در حالت خوابیده به پشت قرار دارد و بازوها در کنار بدن قرار دارند. کف دستها آرام و به سمت آسمان باز است. تیغه های شانه به عقب کشیده، پایین و به راحتی چرخانده می شوند و به طور مساوی روی زمین استراحت می کنند. پاها به پایین کشیده شده و باز می شوند. پاشنه پا به سمت داخل و انگشتان پا بیرون هستند. چشمها بسته است. همه چیز آرام است. نگاه به درون است.

مزایا:

مغز را آرام می کند و به رفع استرس و افسردگی خفیف کمک می کند. بدن را آرام می کند. سردرد، خستگی و بی خوابی را کاهش می دهد. به کاهش فشار خون کمک می کند.