ارزش متعارف

ارزش متعارف چیست؟:

مبانی ارزش متعارف:

مثال واقعی از ارزش متعارف: