اسنوبرد

بدنسازی - حرکت ورزشی اسنوبرد

روش انجام:

مناسب برای عضلات زیر:

    سیستم قلبی عروقی

    پاها