نبرد تورها

رهبر مسیحی فرانک ها چارلز مارتل در نبرد تورهای نزدیک به پواتیه ،فرانسه توانست ارتش بزرگی از مسلمانان اسپانیایی را شکست دهد و جلوی پیشرفت مسلمانان به اروپای غربی را بگیرد.عبدرحمان حاکم مسلمانان کوردوبا در این جنگ کشته شد و مسلمانان از گال کناره گیری کردند و هرگز به چنین قوایی بازنگشتند.

چارلز فرزند نامشروع پپین ،شهردار قدرتمند اتریش و حاکم کارآمد پادشاهی فرانک بود. پس از مرگ پپین در سال ۷۱۴ (بدون پسران مشروع زنده) چارلز ۳ نوه ی پپین را در یک جنگ قدرت شکست داد و شهردار فرانک شد.او قلمرو فرانک را تحت کنترل خودش گسترش داد و در سال ۷۳۲ حمله ی مسلمانان را دفع کرد.

غلبه بر تورها سلسله حکمرانی خانواده مارتل و کارولینگ ها را تضمین کرد.پسرش پپین اولین پادشاه کارولینگی در فرانک شده بود و نوه اش شارلمان با زحمت بسیار امپراطوری عظیمی را در سراسر اروپا ایجاد کرد.