تعادل، بلند کردن دست- توپ تمرین

بدنسازی - حرکت ورزشی تعادل، بلند کردن دست- توپ تمرین

روش انجام:

مناسب برای عضلات زیر:

    تمام ماهیچه های شکم

    شانه ها