عزاداری

کنارآمدنبا فقدانیکدوستعزیزیکیازمشکلاتبزرگزندگیاست. اگردردعزاداریراتجربهکردهباشید،میدانیدکهازتمامی شیوه های منتهی به سهولت پذیرش درد و رنج حاصل از این فقداناستقبالمیشود. اگرچهدانشومطالعهماندرموردغمواندوههمچناندرحالرشد وتکاملاست،اما توجهبهایننکتهضروریاستکههمگان با شکلی مشابه عزاداری نمی کنند: مردمبرایعزاداری ازالگوهایمختصبه خودبرخوردارند. همچنیندرموردمراحلاندوه - انکار،عصبانیت،چانهزنی،افسردگی،پذیرش - تحقیقات انجامشدهاست،امامردمهمیشهاینمراحلرابایکترتیبخاصتجربهنمیکنندوهرمرحلهراتجربهنمیکنند برخیازافراد از احساس گناهوسردرگمیبیشتریبرای فقدان عزیز از دست رفته عذاب می کشند،بهخصوصاگررابطهدشواربوده باشد. دربدترینحالت،افرادیوجوددارندکهبهنوعیازاندوهشدیدرنجمیبرندکه ازبهعنوانغمواندوهطولانییاغمواندوهپیچیدهسابقیادمیشود،کهممکن است ماههایاسالهابهطولانجامد. بدونکمکوپشتیبانی،اینشکلازاندوه یا عزاداریممکن است راه انزواطلبیوتنهاییمزمنراهموارکند.

بعدازازدستدادن یک عزیز نهنمیتوانیدیکتایمر برای احساس درد و رنجتنظیمکنیدونهمیتوانیدازدرد و رنجبکاهیدونهازآنجلوگیریکنید. درحقیقت،اگرغمواندوهخودراسرکوبیاانکارکنید،احتمالاًدرددوبارهودوبارهبرمیگردد. هرباربایدباآنمقابلهکنید. دردواندوهتازمانیکهلازمباشددرکنارشماخواهدماند. در بعضیازفرهنگها،مرگ،مردن،اندوهوازدستدادن عزیز به سادگی مانندبخشیاززندگیبا آغوش باز پذیرفته می شوند. نیازیبهسرکوبیاانکاردردنیست. آدابورسوموکارهایی که در مراسم عزاداری انجام می شود را می توانبه دقت درسنتتشریح کرد و فضای مناسب برای آن ایجاد کرد،کهاینمواردتحمل رنجو اندوه راتاحدیآسانمیکند.