سگ سر پایین روی یک پا

یوگا - حرکت سگ سر پایین روی یک پا

توضیح حرکت:

در حالت سگ سر پایین، یک پا به سمت آسمان می رود در حالی که پای مخالف آن روی زمین قرار دارد. باسن مربع است و انگشتان پا فعال هستند. هنگامی که شانه ها به سمت داخل می چرخند پیشانی به زمین می رسد. نگاه به سمت عقب است.

مزایا:

ساق پا را تقویت می کند. انعطاف پذیری را بهبود می بخشد. مفصل ران را باز می کند.