5 خصیصه مهم شخصیت

محققان روانشناسی غالباً از یک مدل پنج عاملی برای ارزیابی آنچه گفته می شود پنج وجه اصلی یا ویژگیهای شخصیت یک فرد است، استفاده می کنند. این صفات معمولاً به عنوان "5 صفت اصلی" خوانده می شوند:

بعضی اوقات آنها به اختصار OCEAN یا CANOE گفته می شوند. روانشناسان با استفاده از آزمون مبتنی بر پرسشنامه میزان بیان هر یک از این صفات را به صورت جداگانه اندازه می گیرند.

از مدل پنج عاملی برای کمک به درک و پیش بینی روابط بین ویژگیهای شخصیتی و موفقیت در شرایط اجتماعی، دانشگاهی و حرفه ای استفاده می شود. این مدل به دلیل محدودیت هایش با توجه به تعداد ویژگی های شخصیتی مورد ارزیابی و این واقعیت که این یک مدل داده محور است و مبتنی بر یک نظریه روانشناختی نیست، مورد انتقاد قرار گرفته است. طرفداران مدل پنج عاملی استدلال می كنند كه این مدل نتایج ثابت را ارائه می دهد و چنین توصیفی از شخصیت باید پیش از نظریه شخصیت بیاید، نه پس از آن.

یک مدل شش عاملی که اخیراً با نام HEXACO معرفی شده است، فاکتور صداقت و فروتنی را به پنج صفت اصلی اضافه می کند تا بتواند یک اندازه گیری از رفتار اخلاقی وقتی این ویژگی به تحقیقات مرتبط است را در ترکیب جا بدهد.

روش های زیادی برای نشان دادن صفات اصلی ارائه شده است، و پژوهشگران شخصیت همچنان در مورد تعداد ویژگی های متمایز قابل سنجش اختلاف نظر دارند. مدل پنج عاملی بر این طرحهای سازمانی مسلط است، اگرچه هنوز چندین نوع ارزیابی برای اندازه گیری پنج صفت استفاده می شود.