جهش برعکس، چپ- پد بادی

بدنسازی - حرکت ورزشی جهش برعکس، چپ- پد بادی

روش انجام:

مناسب برای عضلات زیر:

    ماهیچه های چهارسر ران

    باسن