بورس

بورس چیست؟:

بورس توضیح داده شده:

بورس الکترونیکی:

الزامات لیست شده:

بورس ها دسترسی به سرمایه را فراهم می کنند:

مثال دنیای واقعی از بورس: