سُر خوردن پا به عقب، چپ- فلوین

بدنسازی - حرکت ورزشی سُر خوردن پا به عقب، چپ- فلوین

روش انجام:

مناسب برای عضلات زیر:

    ماهیچه های چهارسر ران

    باسن

    همسترینگ (پشت ران)