پرس سر شانه نشسته- دو دمبل- توپ تمرین

بدنسازی - حرکت ورزشی پرس سر شانه نشسته- دو دمبل- توپ تمرین

روش انجام:

مناسب برای عضلات زیر:

    تمام ماهیچه های شکم

    شانه ها

    پشت