اسکیزوفرنی: آزادکردن دوپامین در PFC

آناتومی و فیزیولوژی - اسکیزوفرنی: آزادکردن دوپامین در  PFC