مرد ناشنوا

یوگا - حرکت مرد ناشنوا

توضیح حرکت:

در حالت خوابیده به پشت، پاها روی سر آمده و روی زمین استراحت می کنند که زانوها در کنار گوشها قرار دارند و بازوها در پشت بدن با انگشتان در هم رفته کشیده می شوند. گردن روی زمین صاف است. چشم بسته است. نگاه به درون است. برای تحریک تیروئید سه نفس عمیق بکشید.

مزایا:

رهایی عمیق و تعادل داخلی ایجاد می کند.