پله( استپ آپ) زانو بالا، چپ- کیسه آب، جعبه

بدنسازی - حرکت ورزشی پله( استپ آپ) زانو بالا، چپ- کیسه آب، جعبه

روش انجام:

مناسب برای عضلات زیر:

  عضلات مایل

  ماهیچه های چهارسر ران

  باسن

  قسمت پایین پشت

  ماهیچه های عرضی شکم

  همسترینگ (پشت ران)