سندرم آسپرگر

سندرم آسپرگر در زبان محاوره ای به شکلی از بیماری اوتیسم اشاره دارد که شدت بیماری بالا است. اگرچه این پدیده زمانی رسما به عنوان اختلال جدا از سایر اشکال اوتیسم طبقه بندی شده بود ، اما آسپرگر دیگر به عنوان تشخیص جداگانه در کتابچه راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی ( دی اِس اِم ) وجود ندارد. رفتار منتسب به آسپرگر در حال حاضر تحت تشخیص چتر "اختلال طیف اوتیسم" در دی اِس اِم واقع شده است. افراد مبتلا به اوتیسم شدید / آسپرگر اغلب فاقد مهارت های اجتماعی هستند و گاهی اوقات با تنظیم حرکتی مشکل دارند.

However, their language and cognitive skills are largely intact. To varying degrees, they may also lack the ability to understand the perspectives and feelings of others. They often have an orientation toward detail and an interest in systemizing, which can look like obsessiveness. Some may show remarkable facility in a narrowly focused and usually non-social area, such as baseball statistics or train schedules. For more on causes, symptoms, and treatments of Asperger's syndrome, see our Diagnosis Dictionary با این حال ، زبان و مهارت های شناختی آنها تا حد زیادی دست نخورده است. در درجه های مختلف ، ممکن است آنها نتوانند دیدگاه ها و احساسات دیگران را نیز درک کنند. آنها غالبا جهت گیری به جزئیات و علاقه ای به سیستم سازی دارند ، که می تواند وسواس به نظر برسد. برخی ممکن است در یک منطقه کاملا متمرکز و معمولا غیر اجتماعی )مانند آمارمتعلق به ورزش بیس بال یا برنامه زمان بندی قطار( توانمندی های قابل توجهی از خود نشان دهند. برای اطلاعات بیشتر در مورد دلایل ، علائم و درمان های سندرم آسپرگر ، به فرهنگ لغت تشخیص ما مراجعه کنید. . 2 As with all autism spectrum disorders, people with Asperger's have difficulties in social functioning and experience various communication problems. They often lack the ability to understand nonverbal signals and are poor at deciphering body language. They might fail to develop peer relationships and may be singled out by other kids as "weird" or strange. Because they lack the ability to understand the perspective of others, they often do not return social feelings or share in the happiness or distress of others. People with Asperger's often function best with rigid routines and rituals. They are often intensely preoccupied with a narrow area of interest, sometimes to the point of obsessiveness. And like those with full-blown autism, they engage in repetitive behaviors like finger twisting and even self-injurious practices . 1 2 مانند همه اختلالات طیف اوتیسم ، افراد مبتلا به آسپرگر در عملکرد اجتماعی مشکل دارند و مشکلات مختلف ارتباطی را تجربه می کنند. آنها غالبا توانایی درک سیگنالهای غیر کلامی را ندارند و در رمزگشایی زبان بدن ضعیف هستند. آنها ممکن است در ایجاد ارتباط همسالان شان ناکام باشند و ممکن است از بچه های دیگر "عجیب" یا غیر عادی باشند. از آنجایی که آنها توانایی درک دیدگاه دیگران را ندارند ، اغلب به احساسات اجتماعی واکنش نشان نمی دهند یا در خوشبختی یا پریشانی دیگران سهیم نمی شوند. افراد مبتلا به آسپرگر اغلب با روال و آداب و رسوم سفت و سخت عملکرد بهتری دارند. آنها غالبا به دلیل وسواس محدود ، گاه به نقطه وسواس ، به شدت مورد توجه قرار می گیرند. و مانند افرادی که مبتلا به اوتیسم تمام عیار هستند ، درگ یر رفتارهای تکراری مانند پیچاندن انگشت و حتی حرکاتی که ممکن است به آنه صدمه وارد کند هستند.